NATUROBSERVATIONER - ÖLAND
[Nature Observations - The island of Öland]

Uppdaterad/Updated: July 25, 2022

Öland

Det här är en lista på vad vi sett under våra resor till Öland.
Observationerna är indelade i områdena: Däggdjur, Fåglar, Groddjur, Insekter, Kräldjur, Spindeldjur och Växter.
Dessutom finns det bilder som illustrerar en del av observationerna.

The island of Öland

This is a list of our nature observations duirng our trips to the island of Öland.
The observations are split into: Mammels, Birds, Amphibians, Insects, Reptiles, Spiders and Planta.
In addition there are some photographs that illustrates some of the observations.

***

Besök / Visits
2022 (1), 2021 (1), 2017 (1), 2016 (1), 2015 (2)

Besökta nationalparker / Visited national parks
0
(finns inga / there are none)

Besökta naturreservat / Visited nature reserves
6
Albrunna lund (Mörbylånga), Beijershamn (Mörbylånga), Horns Kungsgård (Borgholm), Ottenby (Mörbylånga), Stormaren (Mörbylånga), Vickleby stora och lilla alvar (Mörbylånga), Vickleby ädellövskog (Mörbylånga)

***

PLEASE READ THIS!

All these pictures are taken by us and can not be used without our written OK.
If you want to use a picture in any way, we do want that you contact us. This includes use on social medias, own web pages, publication and in any kind of commercial use. Please respect this!

Alla bilder på denna sida är tagna av oss och kan inte användas utan vårt skriftliga bifall.
Om du vill använda en bild på något sätt, vill vi att du kontaktar oss. Exempel på användning är social medier, egna websidor, publikation eller alla former av kommersiell användning. Var vänlig och respektera detta!

Leif and/och Barbro Gustafsson

***

Please click on the miniatyre pictures and they will appear in larger format.
You can also chose to remain in large format and see the pictures as a slide show.

Om du klickar på minatyrbilderna så visas de i större format.
Du kan då också välja att stanna kvar i det större formatet och se bilderna i en följd.

***

ENJOY!

OBSERVATIONS

Öland obs'ar/Observations from the province of Öland

Mammels/Däggdjur [4], Birds/Fåglar [125], Amphibians/Groddjur [0], Insects/Insekter [28]

Reptiles/Kräldjur [0], Spiders/Spindeldjur [0], Plants/Växter [32]

In total/Totalt
189
different species/olika arter.

[Year within brackets gives the last year we have observed the species]

Direkt till bilderna / Straight to the pictures

MAMMELS/DÄGGDJUR
[4]

Cervidae (Hjortdjur)
[2]

Dovhjort (2022), Rådjur (2022)

Leporidae (Harar och kaniner)
[1]

Fälthare (2022)

Phosidae (Öronlösa sälar)
[1]

Knubbsäl (2022)

BIRDS/FÅGLAR
[125]

Anatidae (Änder)
[19]

Kanadagås (2021), Vitkindad gås (2022)
Grågås (2022)
Knölsvan (2022), Mindre sångsvan (2017)
Gravand (2022)
Årta (2021), Skedand (2022)
Snatterand (2022), Bläsand (2022)
Gräsand (2022), Stjärtand (2022), Kricka (2022)
Vigg (2021)
Ejder (2022)
Alfågel (2016)
Knipa (2015)
Storskrake (2022), Småskrake (2022)

Phasianidae (Fasanfåglar)
[1]

Fasan (2021)

Podicipedidae (Doppingar)
[2]

Gråhakedopping (2021), Skäggdopping (2021)

Ciconiidae (Storkar)
[1]
Vit stork (2016)

Ardeidae (Hägrar)
[1]

Gråhäger (2021)

Phalacrocoracidae (Skarvar)
[1]

Storskarv (2021)

Pandionidae (Fiskgjusar)
[1]

Fiskgjuse (2015)

Hökartade rovfåglar
[6]

Sparvhök (2015)
Brun kärrhök (2021), Ängshök (2015)
Rödglada (2021)
Havsörn (2021)
Ormvråk (2021)

Rallidae (Rallar)
[2]

Rörhöna (2021)
Sothöna (2021)

Gruidae (Tranor)
[1]

Trana (2015)

Haematopodidae (Strandskator)
[1]

Strandskata (2021)

Recurvirostridae (Skärfläckor)
[1]

Skärfläcka (2021)

Charadriidae (Pipare)
[4]

Tofsvipa (2021)
Ljungpipare (2021)
Större strandpipare (2021), Fjällpipare (2016)

Scolopacidae (Snäppor)
[17]

Storspov (2021)
Myrspov (2017), Rödspov (2017)
Roskarl (2017)
Brushane (2021), Spovsnäppa (2017), Mosnäppa (2017), Sandlöpare (2017)
Kustsnäppa (2017), Kärrsnäppa (2021), Småsnäppa (2017)
Smalnäbbad simsnäppa (2017)
Drillsnäppa (2015)
Rödbena (2021), Grönbena (2015), Svartsnäppa (2016), Gluttsnäppa (2015)

Laridae (Måsfåglar)
[11]

Skrattmås (2021)
Fiskmås (2021), Havstrut (2021), Gråtrut (2021), Silltrut (2021)
Skräntärna (2017)
Kentsk tärna (2016)
Småtärna (2021)
Fisktärna (2021), Silvertärna (2017)
Svarttärna (2015)

Columbidae (Duvor)
[1]

Ringduva (2021)

Apodidae (Seglare)
[1]

Tornseglare (2017)

Meropidae (Biätare)
[1]

Biätare (2015)

Picidae (Hackspettar)
[1]

Större hackspett (2021)

Falconidae (Falkar)
[1]

Tornfalk (2017)

Laniidae (Törnskator)
[1]

Törnskata (2015)

Corvidae (Kråkfåglar)
[5]

Skata (2021)
Kaja (2021)
Råka (2021), Gråkråka (2021), Korp (2021)

Paridae (Mesar)
[3]

Entita (2021)
Blåmes (2021)
Talgoxe (2021)

Alaudidae (Lärkor)
[1]

Sånglärka (2021)

Hirundinidae (Svalor)
[3]

Backsvala (2017)
Ladusvala (2021)
Hussvala (2021)

Phylloscopidae (Lövsångare)
[3]

Lövsångare (2017), Gransångare (2021), Grönsångare (2022)

Acrocephalidae (Rörsångare)
[1]

Härmsångare (2017)

Sylviidae (Sylvior)
[3]

Svarthätta (2015), Ärtsångare (2017), Törnsångare (2017)

Regulidae (Kungsfåglar)
[1]

Kungsfågel (2021)

Troglodytidae (Gärdsmygar)
[1]

Gärdsmyg (2021)

Sittidae (Nötväckor)
[1]

Nötväcka (2021)

Sturnus‎ (Starar)
[1]

Stare (2021)

Turdidae (Trastar)
[3]

Koltrast (2021), Björktrast (2021), Taltrast (2016)

Muscicapidae (Flugsnappare)
[10]

Grå flugsnappare (2015)
Rödhake (2021)
Blåhake (2016), Näktergal (2017)
Svartvit flugsnappare (2015), Halsbandsflugsnappare (2017), Mindre flugsnappare (2017)
Rödstjärt (2015)
Buskskvätta (2015)
Stenskvätta (2021)

Passeridae (Sparvfinkar)
[2]

Gråsparv (2021), Pilfink (2021)

Prunellidae (Järnsparvar)
[1]

Järnsparv (2021)

Motacillidae (Ärlor)
[4]

Gulärla (2017), Sädesärla (2021)
Ängspiplärka (2021), Trädpiplärka (2017)

Fringillidae (Finkar)
[5]

Bofink (2021)
Grönfink (2021)
Hämpling (2021)
Steglits (2021)
Grönsiska (2021)

Emberizidae (Fältsparvar)
[2]

Gulsparv (2021), Sävsparv (2016)

AMPHIBIANS/GRODDJUR
[0]

Nada!!!

INSECTS/INSEKTER
[28]

LEPIDOPTERA (FJÄRILAR)

Hesperidae (Tjockhuvuden)
[2]

Skogsvisslare (2022), Smultronvisslare (2022)

Pieridae (Vitfjärilar)
[2]

Aurorafjäril (2022)
Citronfjäril (2022)

Nymphalidae (Praktfjärilar)
[7]

Silverstreckad pärlemorfjäril (2015)
Amiral (2017), Körsbärsfuks (2021), Nässelfjäril (2021), Vinbärsfuks (2021)
Skogsnätfjäril (2015)
Sandgräsfjäril (2015)

HEMIPTERA (HALVVINGAR)

Carabidae (Bärfisar)
[1]

Strimlus (2017)

COLEOPTERA (SKALBAGGAR)

Carabidae (Jordlöpare)
[1]

Grön sandjägare (2017)

HYMENOPTERA (STEKLAR)

Vespidae (Getingar)
[2]

Bålgeting (2017), Vanlig geting (2017)

Apidae (Långtungebin)
[5]

Mosshumla (2022), Mörk jordhumla (2022), Stenhumla (2021), Åkerhumla (2022), Ängshumla (2022)

ODONATA (TROLLSLÄNDOR)

Coenagrionidae (Dammflicksländor)
[3]

Mörk lyrflickslända (2017), Sjöflickslända (2017), Större kustflickslända (2017)

Libellulidae (Segeltrollsländor)
[2]

Fyrfläckad trollslända (2017)
Citronfläckad kärrtrollslända (2022)

DIPTERA (TVÅVINGAR)

Bombyliidae (Svävflugor)
[1]

Stor svävfluga (2021)

Syrphidae (Blomflugor)
[2]

Mörk slamfluga (2021), Pendelblomfluga (2022)

REPTILES/KRÄLDJUR
[0]

Nada!!!

SPIDERS/SPINDELDJUR
[0]

Nada!!!

PLANTS/VÄXTER
[31]

Apocynaceae (Oleanderväxter)
[1]

Vintergröna (2021)

Asparagaceae (Sparrisväxter)
[1]

Liljekonvalj (2017)

Asteraceae (Korgblommiga växter)
[2]

Kattfot (2017), Strandaster (2015)

Brassicaceae (Korsblommiga växter)
[1]

Nagelört (2021)

Caryophyllaceae (Nejlikväxter)
[1]

Fältarv (2017)

Cistaceae (Solvändeväxter)
[1]

Solvända (2017)

Crassulaceae (Fetbladsväxter)
[1]

Vit fetknopp (2021)

Fabaceae (Ärtväxter)
[1]

Getväppling (2017)

Geraniaceae (Näveväxter)
[2]

Skatnäva (2021), Skogsnäva/Midsommarblomster (2017)

Lentibulariaceae (Tätörtsväxter)
[1]

Tätört (2017)

Menyanthaceae (Vattenklöverväxter)
[1]

Vattenklöver (2017)

Nymphaeaceae (Näckrosväxter)
[1]

Vit näckros (2015)

Orchidaceae (Orkidéer)
[4]

Adam och Eva (2017), Krutbrännare (2017), Sankt Pers nycklar (2021), Johannesnycklar (2017)

Orobanchaceae (Snyltrotsväxter)
[1]

Kärrspira (2017)

Plantaginaceae (Grobladsväxter)
[1]

Bergskrabba (2017)

Primulaceae (Viveväxter)
[2]

Gullviva (2021), Majviva (2017)

Ranunculaceae (Ranunkelväxter)
[5]

Blåsippa (2015), Fältsippa (2021), Gulsippa (2021), Vitsippa (2021), Våradonis (2022)

Rosaceae (Rosväxter)
[3]

Humleblomster (2017), Slån (2021), Småfingerört (2021)

Violaceae (Violväxter)
[2]

Buskviol (2021), Styvmorsviol (2021)

NATURE PICTURES / NATURBILDER
Klass
MAMMALIA - DÄGGDJUR
Familjen
Cervidae - Hjortdjur
Släktet Dama
Dovhjort
Fallow Deer
(Dama dama)

2015-04-25
Norra Lunden, Ottenby
Mörbylånga kommun
(Öland)
Klass
AVES - FÅGLAR
Familjen
Anatidae - Änder
Släktet Branta
Vitkindad gås
Barnacle Goose
(Branta leucopsis)

2015-04-25
Ottenby naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Släktet Anser
Grågås
Greylag Goose
(Anser anser)

2015-07-22
Beijershamns naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Släktet Cygnus
Knölsvan
Mute Swan
(Cygnus olor)

2015-07-22
Gräsgårds hamn
Mörbylånga kommun
(Öland)
Mindre sångsvan
Tundra Swan
(Cygnus columbianus)

2017-05-27
Eckelsudde
Mörbylånga kommun
(Öland)
Släktet Tadorna
Gravand
Shelduck
(Tadorna tadorna)

2016-05-05
Ottenby naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Släktet Spatula
Skedand
Northern Shoveler
(Spatula clypeata)

2015-04-25
Ottenby naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Årta
Garganey
(Spatula querquedula)

2015-04-25
Ottenby naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Podicipedidae - Doppingar
Släktet Podiceps
Gråhakedopping
Red-necked Grebe
(Podiceps grisegena)

2021-04-24
Dammar nära Mörbylånga hamn
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Ciconiidae - Storkar
Släktet Ciconia
Vit stork
White Stork
(Ciconia ciconia)

2016-05-04
Väg 136 N Torslunda kyrka
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Phalacrocoracidae - Skarvar
Släktet Phalacrocorax
Storskarv
Great Cormorant
(Phalacrocorax carbo)

2015-07-22
Beijershamns naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Accipitridae - Hökartade rovfåglar
Släktet Circus
Brun kärrhök
Western Marsh Harrier
(Circus aeruginosus)

2021-04-25
Degeberga
Mörbylånga kommun
(Öland)
Släktet Milvus
Rödglada
Red Kite
(Milvus milvus)

2021-04-23
Albrunna kalkbrott
Mörbylånga kommun
(Öland)
Släktet Haliaeetus
Havsörn
White-tailed Eagle
(Haliaeetus albicilla)

2021-04-23
Södra Utmossen (Lenstad)
Mörbylånga kommun
(Öland)
Släktet Buteo
Ormvråk
Common Buzzard
(Buteo buteo)

2021-04-23
Albrunna kalkbrott
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Haematopodidae - Strandskator
Släktet Haematopus
Strandskata
Eurasian Oystercatcher
(Haematopus ostralegus)

2021-04-20
Mörbylånga
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Recurvirostridae - Skärfläckor
Släktet Recurvirostra
Skärfläcka
Pied Avocet
(Recurvirostra avosetta)

2017-05-27
Eckelsudde
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Charadriidae - Pipare
Släktet Vanellus
Tofsvipa
Northern Lapwing
(Vanellus vanellus)

2017-05-27
Beijershamns naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Släktet Pluvialis
Ljungpipare
European Golden-Plover
(Pluvialis apricaria)

2016-05-05
Schäferiängarna, Ottenby naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Släktet Charadrius
Större strandpipare
Common Ringed Plover
(Charadrius hiaticula)

2016-05-07
Baijershamns naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Fjällpipare
Eurasian Dotterel
(Charadrius morinellus)

2016-05-07
Seby läge
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Scolopacidae - Snäppor
Släktet Numenius
Storspov
Eurasian Curlew
(Numenius arquata)

2015-04-25
Ottenby naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Släktet Limosa
Rödspov
Black-tailed Godwit
(Limosa limosa)

2016-05-07
Stenåsabadet
Mörbylånga kommun
(Öland)
Släktet Arenaria
Roskarl
Ruddy Turnstone
(Arenaria interpres)

2015-07-24
Seby läge
Mörbylånga kommun
(Öland)
Släktet Calidris
Kustsnäppa
Red Knot
(Calidris canutus)

2015-07-23
Beijershamns naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Brushane
Ruff
(Calidris pugnax)

2015-04-25
Ölands södra udde, Ottenby naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Spovsnäppa
Curlew Sandpiper
(Calidris ferruginea)

2015-07-24
Beijershamns naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Mosnäppa
Temminck's Stint
(Calidris temminckii)

2017-05-27
Beijershamns naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Sandlöpare
Sanderling
(Calidris alba)

2015-07-24
Seby läge
Mörbylånga kommun
(Öland)
Kärrsnäppa
Dunlin
(Calidris alpina)

2015-07-23
Beijershamns naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Släktet Phalaropus
Smalnäbbad simsnäppa
Red-necked Phalarope
(Phalaropus lobatus)

2017-05-27
Beijershamns naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Släktet Tringa
Rödbena
Common Redshank
(Tringa totanus)

2015-07-24
Gräsgårds hamn
Mörbylånga kommun
(Öland)
Grönbena
Wood Sandpiper
(Tringa glareola)

2015-07-22
Beijershamns naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Laridae - Måsfåglar
Släktet Hydroprogne
Skräntärna
Caspian Tern
(Hydroprogne caspia)

2015-07-23
Hornsjön, Horns Kungsgårds naturreservat
Borgholms kommun
(Öland)
Släktet Sterna
Silvertärna
Arctic Tern
(Sterna paradisaea)

2015-07-23
Ölands norra udde
Borgholms kommun
(Öland)
Släktet Sternula
Småtärna
Little Tern
(Sternula albifrons)

2021-04-21
Beijershamns naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Columbidae - Duvor
Släktet Columba
Ringduva
Common Wood-Pigeon
(Columba palumbus)

2016-05-07
Stenåsabadet
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Meropidae - Biätare
Släktet Merops
Biätare
European Bee-eater
(Merops apiaster)

2015-07-21
Ottenby naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Corvidae - Kråkfåglar
Släktet Corvus
Råka
Rook
(Corvus frugilegus)

2021-04-20
Mörbylånga
Mörbylånga kommun
(Öland)
Korp
Common Raven
(Corvus corax)

2017-05-26
Albrunna kalkbrott
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Paridae - Mesar
Släktet Poecile
Entita
Marsh Tit
(Poecile palustris)

2021-04-21
Beijershamns naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Alaudidae - Lärkor
Släktet Alauda
Sånglärka
Eurasian Skylark
(Alauda arvensis)

2016-05-07
Stenåsabadet
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Hirundinidae - Svalor
Släktet Hirundo
Ladusvala
Barn Swallow
(Hirundo rustica)

2017-05-25
Södra Lunden, Ottenby naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Phylloscopidae - Lövsångare
Släktet Phylloscopus
Lövsångare
Willow Warbler
(Phylloscopus trochilus)

2016-05-05
Fyrträdgården, Ottenby naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Grönsångare
Wood Warbler
(Phylloscopus sibilatrix)

2022-05-11
Beijershamns naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Sylviidae - Sylvior
Släktet Sylvia
Svarthätta
Blackcap
(Sylvia atricapilla)

2015-04-25
Ottenby naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Ärtsångare
Lesser Whitethroat
(Sylvia curruca)

2016-05-05
Fyrträdgården, Ottenby naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Törnsångare
Common Whitethroat
(Sylvia communis)

2016-05-05
Eckelsudde
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Regulidae - Kungsfåglar
Släktet Regulus
Kungsfågel
Goldcrest
(Regulus regulus)

2021-04-22
Stenåsabadet
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Troglodytidae - Gärdsmygar
Släktet Troglodytes
Gärdsmyg
Eurasian Wren
(Troglodytes troglodytes)

2015-07-22
Beijershamna naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Sturnidae - Starar

Släktet Sturnus
Stare
Common Starling
(Sturnus vulgaris)

2017-05-27
Norra Lunden, Ottenby naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Turdidae - Trastar

Släktet Turdus
Taltrast
Song Thrush
(Turdus philomelos)

2016-05-05
Beijershamns naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Muscicapidae - Flugsnappare

Släktet Erithacus
Rödhake
European Robin
(Erithacus rubecula)

2015-04-25
Nunnedalen
Mörbylånga kommun
(Öland)
Släktet Luscinia
Blåhake
Bluethroat
(Luscinia svecica)

2016-05-05
Schäferiängarna, Ottenby naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Släktet Ficedula
Svartvit flugsnappare
European Pied Flycatcher
(Ficedula hypoleuca)

2015-04-25
Norra Lunden, Ottenby naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Halsbandsflugsnappare
Collared Flycatcher
(Ficedula albicollis)

2017-05-27
Vickleby ädellövskogs naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Mindre flugsnappare
Red-breasted Flycatcher
(Ficedula parva)

2017-05-27
Norra Lunden, Ottenby naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Passeridae - Sparvfinkar

Släktet Passer
Gråsparv
House Sparrow
(Passer domesticus)

2015-07-22
Bo Pensionat, Vickleby
Mörbylånga kommun
(Öland)
Pilfink
Eurasian Tree Sparrow
(Passer montanus)

2016-05-07
Stenåsabadet
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Motacillidae - Ärlor

Släktet Anthus
Ängspiplärka
Meadow Pipit
(Anthus pratensis)

2015-07-27
Möckelmossen
Mörbylånga kommun
(Öland)
Släktet Montecilla
Gulärla
Western Yellow Wagtail
(Montecilla flava)

2017-05-27
Beijershamns naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Sädesärla
White Wagtail
(Montecilla alba)

2015-04-25
Norra Lunden, Ottenby naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Fringillidae - Finkar

Släktet Fringilla
Bofink
Chaffinch
(Fringilla coelebs)

2016-05-07
Stenåsabadet
Mörbylånga kommun
(Öland)
Släktet Linaria
Hämpling
Common Linnet
(Linaria cannabina)

2016-05-05
Beijershamns naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Släktet Carduelis
Steglits
European Goldfinch
(Carduelis carduelis)

2016-05-07
Stenåsabadet
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Emberizidae - Fältsparvar

Släktet Emberiza
Gulsparv
Yellowhammer
(Emberiza citrinella)

2015-07-22
Beijershamns naturreservat
Mörbylånga kommun
(Öland)
Klass
INSECTA - INSEKTER
Ordning
Lepidoptera - Fjärilar
Familjen
Hesperiidae - Tjockhuvuden
Underfamiljen Pyrginae - Visslare
Släktet Erynnis
Skogsvisslare
Dingy Skipper
(Erynnis tages)

2022-05-12
Ismantorps fornborg
Borgholms kommun
Öland
Släktet Pyrgus
Smultronvisslare
Grizzled Skipper
(Pyrgus malvae)

2017-05-26
Albrunna kalkbrott
Mörbykånga kommun
Öland
Familjen
Pieridae - Vitfjärilar
Underfamiljen Pierinae - Äkta vitfjärilar
Släktet Anthocharis
Aurorafjäril
Orange Tip
(Anthocharis cardamines)

2022-05-11
Beijershamns naturreservat
Mörbylånga kommun
Öland
Familjen
Pieridae - Vitfjärilar
Underfamiljen Coliadinae - Höfjärilar
Släktet Gonepteryx
Citronfjäril
Brimstone
(Gonepteryx rhamni)

2015-07-22
Solliden
Borgholms kommun
Öland
Familjen
Nymphalidae - Praktfjärilar
Underfamiljen Heliconiinae - Pärlemorfjärilar
Släktet Argynnis
Silverstreckad pärlemorfjäril
Silver-washed Fritillary
(Argynnis paphia)

2015-07-23
Horns Kungsgårds naturreservat
Borgholms kommun
Öland
Familjen
Nymphalidae - Praktfjärilar
Underfamiljen Nymphalinae - Vinterpraktfjärilar
Släktet Aglais
Nässelfjäril
Small Tortoiseshell
(Aglais urticae)

2015-07-23
Horns Kungsgårds naturreservat
Borgholms kommun
Öland
Släktet Nymphalis
Körsbärsfuks
Large Tortoiseshell
(Nymphalis polychloros)

2021-04-23
Albrunna kalkbrott
Mörbylånga kommun
Öland
Släktet Polygonia
Vinbärsfuks
Comma Butterfly
(Polygonia c-album)

2021-04-23
Albrunna kalkbrott
Mörbylånga kommun
Öland
Släktet Vanessa
Amiral
Red Admiral
(Vanessa atalanta)

2015-07-24
Seby läge
Mörbylånga kommun
Öland
Familjen
Nymphalidae - Praktfjärilar
Underfamiljen Melitaeinae - Nätfjärilar
Släktet Melitaea
Skogsnätfjäril
Heath Frittillary
(Melitaea athalia)

2015-07-23
Böda kronopark
Borgholms kommun
Öland
Familjen
Nymphalidae - Praktfjärilar
Underfamiljen Satyrinae - Gräsfjärilar
Släktet Hipparchia
Sandgräsfjäril
Grayling
(Hipparchia semele)

2015-07-23
Horns Kungsgårds naturreservat
Borgholms kommun
Öland
Ordning
Hemiptera - Halvvingar
Familjen
Pentatomidae - Bärfisar
Underfamiljen Podopinae
Släktet Graphosoma
Strimlus
Italian Striped Bug
(Graphosoma lineatum)

2017-05-26
Albrunna kalkbrott
Mörbylånga kommun
Öland
Ordning
Coleoptera - Skalbaggar
Familjen
Carabidae - Jordlöpare
Underfamiljen Cicindelinae
Släktet Cicindela
Grön sandjägare
Green Tiger Beetle
(Cicindela campestris)

2017-05-26
Albrunna kalkbrott
Mörbylånga kommun
Öland
Ordning
Hymenoptera - Steklar
Familjen
Apidae - Långtungebin
Släktet Bombus
Mosshumla
Large (Moss) Carder Bee
(Bombus muscorum)

2022-05-10
Norra Lunden, Ottenby naturreservat
Mörbylånga kommun
Öland
Stenhumla
Red-tailed Bumblebee
(Bombus lapidarius)

2021-04-23
Albrunna kalkbrott
Mörbylånga kommun
Öland
Ordning
Odonata - Trollsländor
Familjen
Coenagrionidae - Dammflicksländor
Släktet Coenagrion
Mörk lyrflickslända
Variable Bluet
(Coenagrion pulchellum)

2017-05-26
Albrunna kalkbrott
Mörbylånga kommun
Öland
Släktet Enallagma
Sjöflickslända
Common Bluet
(Enallagma cyathigerum)

2017-05-26
Albrunna kalkbrott
Mörbylånga kommun
Öland
Släktet Ischnura
Större kustflickslända
Common Bluetail
(Ischnura elegans)

2017-05-26
Albrunna kalkbrott
Mörbylånga kommun
Öland
Familjen
Libellulidae - Segeltrollsländor
Släktet Libellula
Fyrfläckad trollslända
Four-spotted Chaser
(Libellula quadrimaculata)

2017-05-25
Möckelmossen
Mörbylånga kommun
Öland
Ordning
Diptera - Tvåvingar
Familjen
Bombyliidae - Svävflugor
Underfamiljen Bombyliinae
Släktet Bombylius
Stor svävfluga
Large Bee-fly
(Bombylius major)

2021-04-24
Södra Utmossen (Lenstad)
Mörbylånga kommun
Öland
Familjen
Syrphidae - Blomflugor
Underfamiljen Eristalinae
Släktet Eristalis
Mörk slamfluga
No English common name known
(Eristalis intricaria)

2021-04-23
Möckelmossen
Mörbylånga kommun
Öland
Klass
ANGIOSPERMAE - BLOMVÄXTER
Familjen
Asparagaceae - Sparrisväxter
Släktet Convallaria
Liljekonvalj
Lily of the Valley
(Convallaria majalis)

2017-05-27
Beijershamns naturreservat
Mörbylånga kommun
Öland
Familjen
Asteraceae - Korgblommiga växter
Släktet Antennaria
Kattfot
Mountain Everlasting
(Antennaria dioica)

2017-05-25
Möckelmossen
Mörbylånga kommun
Öland
Familjen
Caryophyllaceae - Nejlikväxter
Släktet Cerastium
Fältarv
Field Mouse-Ear
(Cerastium arvense)

2017-05-27
Vickleby ädellövskog
Mörbylånga kommun
Öland
Familjen
Cistaceae - Solvändeväxter
Släktet Helianthemum
Solvända
Common Rock-rose
(Helianthemum nummularium)

2017-05-25
Möckelmossen
Mörbylånga kommun
Öland
Familjen
Fabaceae - Ärtväxter
Släktet Anthyllis
Getväppling
Kidney Vetch
(Anthyllis vulnerariatris)

2017-05-25
Vickleby alvar
Mörbylånga kommun
Öland
Familjen
Geraniaceae - Näveväxter
Släktet Geranium
Midsommarblomster/Skogsnäva
Wood Crane's-bill
(Geranium sylvaticum)

2017-05-27
Vickleby ädellövskog
Mörbylånga kommun
Öland
Familjen
Lentibulariaceae - Tätörtsväxter
Släktet Pinguicula
Tätört
Common Butterwort
(Pinguicula vulgaris)

2017-05-25
Ottenbys Södra Lund
Mörbylånga kommun
Öland
Familjen
Menyanthaceae - Vattenklöverväxter
Släktet Menyanthes
Vattenklöver
Bogbean
(Menyanthes trifoliata)

2017-05-25
Möckelmossen
Mörbylånga kommun
Öland
Familjen
Nymphaeaceae - Näckrosväxter
Släktet Nymphaea
Vit näckros
White Water-Lily
(Nymphaea alba)

2015-07-23
Hornsjön, Horns Kungsgårds naturreservat
Borgholms kommun
Öland
Familjen
Orchidaceae - Orkidéer
Släktet Dactylorhiza
Adam och Eva
Elder-flowered Orchid
(Dactylorhiza sambucina)

2017-05-25
Vickleby alvar
Mörbylånga kommun
Öland
Släktet Neotinea
Krutbrännare
Burnt Orchid
(Neotinea ustulata)

2017-05-25
Vickleby alvar
Mörbylånga kommun
Öland
Släktet Orchis
Sankt Pers nycklar
Early-purple Orchid
(Orchis mascula)

2017-05-25
Vickleby alvar
Mörbylånga kommun
Öland
Johannesnycklar
Military Orchid
(Orchis militaris)

2017-05-25
Vickleby alvar
Mörbylånga kommun
Öland
Familjen
Orobanchaceae - Snyltrotsväxter
Släktet Pedicularis
Kärrspira
Marsh Lousewort
(Pedicularis palustris)

2017-05-25
Möckelmossen
Mörbylånga kommun
Öland
Familjen
Plantaginaceae - Grobladsväxter
Släktet Globularia
Bergskrabba
English name unknown
(Globularia vulgaris)

2017-05-25
Vickleby alvar
Mörbylånga kommun
Öland
Familjen
Primulaceae - Viveväxter
Släktet Primula
Majviva
Bird's-eye Primrose
(Primula farinosa)

2017-05-25
Ottenbys Södra Lund
Mörbylånga kommun
Öland
Gullviva
Cowslip
(Primula veris)

2015-04-25
Nunnedalen
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Ranunculaceae (Ranunkelväxter)
Släktet Adonis (Adonisar)
Våradonis
Bird's Eye
(Adonis vernalis)
2022-05-13
Albrunna Lunds NR, Mörbylånga, Öland
[Fler bilder på famgus.se]
Släktet Anemone
Gulsippa
Yellow Anemone
(Anemone ranunculoides)

2015-04-25
Nunnedalen, Mörbylånga, Öland
Vitsippa
Wood Anemone
(Anemone nemorosa)

2015-04-25
Nunnedalen, Mörbylånga, Öland
Släktet Hepatica
Blåsippa
Liverleaf
(Hepatica nobilis)

2015-04-25
Nunnedalen
Mörbylånga kommun
(Öland)
Släktet Pulsatilla
Fältsippa
Small Pasque Flower
(Pulsatilla pratensis)

2021-04-23
Albrunna kalkbrott
Mörbylånga kommun
(Öland)
Familjen
Rosaceae - Rosväxter
Släktet Geum
Humleblomster
Water Aven
(Geum rivale)

2017-05-27
Vickleby ädellövskog
Mörbylånga kommun
Öland