Manand - Maned Duck (aka Australian Tree Duck)
(Chenonetta jubata)
VC
Sydney Botanic Garden, Sydney, NSW (Australien)
5 februari 2020

***

VC
Sydney Botanic Garden, Sydney, NSW (Australien)
5 februari 2020

***

VC
Sydney Botanic Garden, Sydney, NSW (Australien)
5 februari 2020

***

VC
Sydney Botanic Garden, Sydney, NSW (Australien)
5 februari 2020