Skrikhavsörn - African Fish Eagle
(Haliaeetus vocifer)
VC
Chobe National Park (Botswana)
5 january 2011

***

VC
Chobe National Park (Botswana)
5 january 2011

***

VC
Chobe National Park (Botswana)
5 january 2011

***

VC
Chobe National Park (Botswana)
5 january 2011