Svarthakedopping - Horned Grebe
(Podicreps auritus)
VC
Stora Vika kalkbrott, Nynäshamn (Södermanland)
26 april 2019

***

VC
Stora Vika kalkbrott, Nynäshamn (Södermanland)
26 april 2019

***

VC
Stora Vika kalkbrott, Nynäshamn (Södermanland)
26 april 2019

***

VC
Våtmarken, Järfälla kyrka (Uppland)
7 juni 2016

***

VC
Våtmarken, Järfälla kyrka (Uppland)
7 juni 2016

***

VC
Våtmarken, Järfälla kyrka (Uppland)
7 juni 2016

***

VC
Fågeltornet, Tyresta by (Södermanland)
14 april 2016

***

VC
Alhagens våtmark, Nynäshamn (Södermanland)
2 maj 2015

***

VC
Alhagens våtmark, Nynäshamn (Södermanland)
2 maj 2015

***

VC
Alhagens våtmark, Nynäshamn (Södermanland)
2 maj 2015

***

VC
Alhagens våtmark, Nynäshamn (Södermanland)
2 maj 2015